Išvyka į Vilnių

„Patiko viskas, tik trūko laiko“, – tokie žodžiai bene dažniausiai skambėjo grįžtant namo iš pirmūnams dovanotos ekskursijos į Vilnių. Sakoma, jog mokomės tik dėl savęs, bet sulaukti dovanų už įdėtą darbą visuomet labai malonu. Antri metai iš eilės Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos 5-IVG klasių mokslo pirmūnai vyksta į sostinę. Šiais metais už šią kelionę nuoširdžiai dėkojame  Seimo narei Almai Monkauskaitei, kuri finansavo mūsų kelionės išlaidas.

2 % PARAMA ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJAI

DĖL 2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SKYRIMO ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJAI

Pilietinio sąmoningumo ir istorijos diena

Tuo metu, kai dauguma Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokinių vertėsi miegoti ant kito šono, grupelė aktyviausių gimnazistų kėlėsi jau apie 4 valandą nakties ir skubėjo į mokyklinį autobusą. Dėka Julijos Šlimaitės, Klaudijaus Virmausko, Deimantės Lileikytės, Raimondos Andrulytės, Karolinos Lenkauskaitės aktyvumo ir mokytojų Rainoldos Drungėlienės, Aido Kalinčiko bei direktoriaus Algimanto Armalio paskatinimo, vykome į Vilnių – „Pilietinio sąmoningumo ir istorijos dieną“.

Dalyvavimas projekte

Jau antri mokslo metai mūsų gimnazija dalyvauja respublikiniame NMVA projekte „Besimokantys mokytojai - besimokantys mokiniai“. Be mūsų šiame projekte dalyvauja dar 10 Lietuvos mokyklų: Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Kauno Kovo 11-osios  gimnazija, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, Utenos Krašuonos progimnazija, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija, Kėdainių r. Šėtos gimnazija, Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija,  Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazija, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija.

Išvyka į Žemaitiją

Saulėtą kovo 23-iosios rytą tradiciškai mūsų gimnazijos darbuotojai išsiruošė į kelionę po Lietuvą. Šįsyk pasirinkta Žemaitija bei jos sostinė- Telšiai. Buvo nuspręsta aplankyti Šatrijos kalną, Luokės gimnaziją, Rainių Kančios koplyčią ir Rainių miškelį bei Telšių Katedrą ir žemaičių muziejų ,,Alka“.

VEIKSMO SVAITĖ BE PATYČIŲ - 2016 M.

Jau septintus metus didelis būrys Lietuvos ugdymo įstaigų aktyviai įsijungia į „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ vyksmą.
Mūsų gimnazijoje vykdoma OLWEUS prevencijos programa 3-8 kl, I-IIG kl. mokiniams ir MSG grupelių užsiėmimai gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos mokiniai protų mūšyje „Kartu mes Lietuva“

Internete galima aptikti žodžius: „Pakviesčiau tave į protų mūšį, bet matau tu neturi ginklo“. Kovo 10 dieną, Šaukėnų Vlado Pūtvio Pūtvinskio gimnazijos komanda – mokiniai Benediktas Drungėla (1g kl.), Gerardas Remeikis (1g kl.), Klaudijus Virmauskas (2g kl.), Karolina Lenkauskaitė (4g kl.), istorijos mokytoja Rainolda Drungėlienė ir tėvų atstovė Svaja Lenkauskienė dalyvavo edukaciniame konkurse – protų mūšyje  „Kartu mes Lietuva“, kurį organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos mokinių parlamentas.

Mūsų gimnazijos mokytoja Jūratė Gotautienė – apskrities konkurso finalininkė

Jau tradicija tapo kiekvienų metų pradžioje rinkti labiausiai nusipelniusią Šiaulių apskrities moterį – „Moterį Saulę - 2015”. Šiais rinkimais norima paskatinti ir išreikšti padėką toms moterims, kurios per  2015 metus padarė daugiau nei joms priklausė pagal profesiją ar pareigas, kurios daugelį darbų atliko be atlyginimo ir taip savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo. Tokius rinkimus jau aštuntą kartą organizavo Šiaulių televizija.

PAREMKIME MŪSŲ GIMNAZIJOS JAUNUOSIUS KRAŠTOTYRININKUS

Mo­bi­li­za­ci­jos ir pi­lie­ti­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to bei Lie­tu­vos is­to­ri­jos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­ja or­ga­ni­zavo nau­ją ir ori­gi­na­lų na­cio­na­li­nį mo­ki­nių kon­kur­są „Praei­ties stip­ry­bė – da­bar­čiai“. Dalyvauti jame mūsų gimnaziją pakvietė ir paragino geras mūsų bičiulis, minėto departamento darbuotojas, buvęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas, atsargos plk./ltn. Juozas Širvinskas.

Puslapiai