Psichologas

Mokyklos psichologo asistentas:

 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;
 • veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;
 • atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;
 • planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija;
 • prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija.
 • mokyklos psichologo asistentas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

DARBO LAIKAS 2016-2017 M.M.

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 800 - 1630 1200-1230
Antradienis 800 - 1630 1200-1230
Trečiadienis 800 - 1630 1200-1230
Ketvirtadienis 800 - 1630 1200-1230
Penktadienis 800 - 1630 1200-1230

 

 

 

 

 

 

Psihologo asistentės veiklos planas 2016 - 2017 m.m. (Wordo dokumentas)